YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Şirketimiz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilmesi öngörülen hizmetlerin mevzuata uygun, etik kurallara uyarlı, eksiksiz, süratli ve güvenli olarak verilmek üzere Anonim Şirket statüsünde oluşturulmuştur

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

EK-2 2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

TESPİT  KODU

TESPİT KONUSU

2022 Yılı Asgari Ücretleri

 

 

 

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

32.736 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

23.087 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

44.280 TL

 

 

 

AN2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

15.335 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.923 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

23.087 TL

 

 

 

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

15.335 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.923 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

23.087 TL

 

 

 

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

15.335 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.923 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

23.087 TL

 

 

 

AN5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

15.335 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.923 TL

 

 

 

AN6

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

11.027 TL

3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

16.369 TL

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

23.087 TL

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)

32.736 TL

 

 

 

AN7

Genel Antrepo (YILLIK)

32.736 TL

Özel Antrepo (YILLIK)

16.369 TL

 

 

 

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

12.923 TL

3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

17.229 TL

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

26.878 TL

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)

34.459 TL

 

 

 

AN9

Tespit Sözleşmesi Başına

1.637 TL

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

155 TL

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

335 TL

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

138 TL

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 10.215 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

GC1

Tespit Raporu Başına

1.543 TL'den az olmamak üzere 137.290 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 137.290 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 16.369 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

GC2

Tespit Raporu Başına

7.754 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 17.000 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

NK1

Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 4.480 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.551 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.

 

 

 

DR1

Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

DR2

Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

GK1

Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

 

 

 

GK2

Tespit Raporu Başına

3.274 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

AT1

AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına

3.274 TL

 

 

 

EU2

Tespit Raporu Başına

6.720 TL

 

 

 

OK1

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

2.585 TL

 

 

 

SK1

Tespit Sözleşmesi Başına

1.448 TL

SK1

Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına

138 TL

 

 

 

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

3.274 TL

 

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

16.369 TL

 

 

 

ZD1

Tespit Raporu Başına

1.723 TL

 

 

 

BD1

Tespit Sözleşmesi Başına

1.448 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

294 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

TK1

Tespit Sözleşmesi Başına

1.352 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 12.204 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

28 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31703

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “7.000” ibaresi “9.500” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamu kurumu adına tescil edilen beyannameler için verilen gümrük müşavirliği hizmetinde; kamu kurumu tarafından yapılan sözleşme kapsamında söz konusu hizmet bedelinin sözleşmeye taraf firma tarafından karşılanacağı belirlenmişse hizmet bedeli faturası/serbest meslek makbuzu sözleşmeye taraf firma adına düzenlenebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2015

29578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/7/2016

29759

2-

29/12/2016

 29933

3-

23/12/2017

 30279

4-

12/1/2018

 30299

5-

30/11/2018

 30611

6-

26/12/2018

30637

7-

31/12/2019

 30995 (4. Mükerrer)

8-

29/12/2020

31349

 

Ekleri için tıklayınız.